Hadis Dersleri

Prof. Dr. Hüseyin Çelik hocamızın Kuran-Sünnet İlişkisi konferansından:

 “Hz. Peygamber'i (s.a.v) aradan kaldırdığımız zaman direkt Kur’an ile baş başa kalıyoruz. İşte o zaman Ayet-i Kerime'nin yorumu noktasında çeşitli farklılıklar, görüş ve söylemler başlıyor. Hz. Peygamber'in Allah'tan (c.c) aldığı vahiyle ayetleri yorumlaması, bunu hayatına tatbik etmesiyle farklı kimselerin Allah'ın ayetlerini farklı farklı yorumlamasının da önüne geçmiş oldu.” 

“Bu din Kur'an ve sünnetten ibarettir. İkisi birlikte korunmuştur. Yani Allah, birini koruyup da birini korumamış olsaydı din korunmuş olmazdı. Mesela, ‘Namaz kılın.’ ayetini koruyup da namazın ne şekilde kılınacağını anlatan hadisler, sünnetler korunmasaydı ‘Namaz kılın.’ ayetini korumanın da bir anlamı olmazdı. ‘Hac yapın.’ ayetini koruyup da haccın ne şekilde yapılacağını anlatan sünnet korunmasaydı bu ayeti korumanın anlamı olmazdı. Yani Kur’an sünnetle korunmuştur. Kur’an'ın korunmuş olması sünnetin de korunmuş olmasını gerektirir. Kur'an iki şekilde korunmuştur. Bir lafz olarak diğeri mana olarak. Allah, lafz olarak korumuş, mana olarak korumuş. Mana olarak da sünnetle korumuş. Kur'an-ı Kerim sadece yazı olarak kalmış olsaydı bozulabilirdi. Ancak Allah Kur’an'ı mana olarak çok net bir şekilde açıklamıştır.”

 


Hadis İlimleri ve Usulü

Dönem sonu İmtihanı için Okunması Gerekli Yazılar:  (Sitenin Dosyalar kısmında)
Hadislere şüpheci yaklaşımın sakladığı asıl tehlike
Hadisler Hakkında Temel Bilgiler
Günümüz Hadis Tartışmaları ve Hadisçiler 
İlimde ihlas ve toplumsal sorumluluk şuuru

Hadis I

Her konudan serlevha hadisler arapça ve düzgün tercümesi (kitaptan) yazılıyor. Arapça her satırın altına derste kırık tercüme yapılabilmesi için birer satır boşluk bırakılıp bilinen kelimelerin tercümeleri yapılarak sınıfa geliniyor.

Dönem sonu İmtihanı için Okunması Gerekli Yazılar:  (Sitenin Dosyalar kısmında)
Hadislere şüpheci yaklaşımın sakladığı asıl tehlike
Hadisler Hakkında Temel Bilgiler
İlimde ihlas ve toplumsal sorumluluk şuuru
Kadınlar Hakkında Bir Hadisin Tahlili
Günümüz Hadis Tartışmaları ve Hadisçiler (Bu sene katılan öğrenciler bu klavuzda daha detaylı bilgi bulabilirler)
Hadis III

Her konudan serlevha hadisler arapça ve düzgün tercümesi (kitaptan) yazılıyor. Arapça her satırın altına derste kırık tercüme yapılabilmesi için birer satır boşluk bırakılıp bilinen kelimelerin tercümeleri yapılarak sınıfa geliniyor.

Dönemin son haftasında işlenecek konular: Yöneten ve Yönetilen, Adalet, Haklara Riayet

Dönem sonu İmtihanı için Okunması Gerekli Yazılar: (Sitenin Dosyalar kısmında)
Hadislere şüpheci yaklaşımın sakladığı asıl tehlike
Hadisler Hakkında Temel Bilgiler
Kari kocanin aile sorumluluklari
Kadınlar Hakkında Bir Hadisin Tahlili
İlimde ihlas ve toplumsal sorumluluk şuuru
İslamda Haya ve İffet
Günümüz Hadis Tartışmaları ve Hadisçiler (Bu sene katılan öğrenciler bu klavuzda daha detaylı bilgi bulabilirler)

HADİSLERLE İSLAM Kitabında Bazı Konularla İlgili Mülahazalar:
1) Aile Huzuru:
Aile Huzurunun temininde hem erkeğe hem kadına eşit derecede sorumluluk düştüğü açıktır. Zaten ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerde her iki cinse yönelik pek çok yönlendirme yapılmıştır. İlgili ayet ve hadislerin önemlileri bir tablo halinde websayfasında mevcuttur. Buna rağmen kitabın ilgili yazısında konunun tamamen tek taraflı ele alındığı, erkeklerin potansiyel suçlu, kadınların da şiddet mağduru olarak takdim edildiği ve aile huzurunun temini için kadınlara yönelik hiçbir hususa değinilmediği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, konunun sağlıklı biçimde anlaşılması ve öğrenilmesi için mutlaka bahsi geçen tablodaki her iki cinse yönelik ayet ve hadisler incelenmelidir.

Bir diğer önemli husus da Nisa 34 ayeti kerimesindeki nüşuz kelimesinin sadakatsizlik olarak tercüme edilmesinden doğan yanlışlıklardır. Nüşuz kelimesi geçimsizlik, baş kaldırma gibi anlamlara gelmekte olup zaten bir sonraki konuda (s170'de) ve Kuran Kerim tercümelerinde bu şekilde tercüme edilmiştir. Ancak sadakatsizlik şeklinde tercüme edildiğinde ayette geçen üç çözüm yolunun ancak bir iffetsizlik, eşini aldatma gibi ileri bir aşamada kullanılabileceği gibi bir sonuca varılmaktadır ki böylece ayete tamamen farklı bir mana yüklenmektedir. Ayrıca bu ayetin belli bir zaman ve topluma hitap ettiği şeklindeki ima da kabul edilemez olup Kuran Kerim kıyamete kadar tüm müslüman toplumlar için geçerliliğini korumaktadır.  

2) Kadın ve Toplum: Kadınların birikimlerini topluma sunmaları, aktif biçimde sosyal hayata katkıda bulunmaları son derece önemlidir. Ancak konu işlenirken üzerinde yeterince durulmayan husus bu aktivitenin dinimizin kabul etmediği tarzda bir erkek-kadın ihtilatı (içiçe bulunması) şeklinde olamayacağıdır. Bir bayanın toplumda aktif olması için illa ki yabancı erkeklerle muhatab olmak zorunda olması gerekmez. Öte yandan, Cenabı Hak kadınları daha narin yaratmış olup feminizim gibi akımların tesiriyle kadını erkekle her bakımdan eşitlemeye çalışmak, sürekli güçlü kadın vurgusu yapmak Peygamber Efendimizin (sav) de "kadını erkeksileştirmek" ifadesiyle hoş karşılamadığı, kadınlara faydadan ziyade zarar veren bir yaklaşımdır. Her cinsin kendine göre üstünlükleri, hususiyetleri vardır. Bir diğer husus, kadınların mescide gelebilmeleriyle beraber namazlarını evlerinde kılmalarının daha faziletli olacağı şeklindeki nebevi nasihata yer verilmemesidir. Halbuki herhangi bir konuda ilgili tüm ayet ve hadisler kesinlikle hiçbir çekince taşımadan ortaya konmalı ve hiçbir önyargı taşımadan bütüncül olarak incelenmelidir. Yine kadınların siyasi faaliyeti hakkındaki değerlendirmelerde zorlama yorumlar dikkat çekmektedir. Son olarak, bazı sahabi hanımların çarşı denetimlerini yaptıkları yönündeki haberlerle ilgili İslam alimlerinin Kuran ve sahih sünnet ışığında değerlendirmelerine baktığımızda bu bayanların, bu görevi yapabilecek başka erkek sahabiler varken çarşıdaki yabancı erkeklerle muhatab olmaları dinen doğru olmadığından eğer bu haberler sahihse çarşıdaki kadınlarla muhatab oldukları şeklinde anlaşılmalıdır.