Hadis Dersleri

Hadis Usulü (2018-19 Bahar) 

DÖNEM SONU SINAVI İÇİN SORUMLU OLUNAN KONULAR:

1) Ders kitabının 3 ve 4. bölümleri
2) Hadis ders notları son (Dosyalar-hadis bölümünde) dosyasında s. 50-60
3) İlim-iman-ahlak-tebliğ infografik dosyası


Hadis II (2018-19 Bahar)


DÖNEM SONU SINAVI İÇİN SORUMLU OLUNAN KONULAR:

1) Güzel Ahlak: DİB Seçme Hadislerdeki 43 hadis şerif
2) İlim: İlimle ilgili Kütüb Tis'adaki hadislerin olduğu çalışma 
3) Davet: Hadislerle İslam'dan "Emr Bil-maruf" ve "Hz. Peygamber Samimi ve Bilge Rehber"
4) Hadislerde Doğruluk 40 hadis
5) İnsanın Macerası sunumu
6) İlim-iman-ahlak-tebliğ infografik dosyası

Facebook'ta İlim Talibi sayfasından hadisle ilgili paylaşımlar takip edebilirsiniz.

ARA SINAV İÇİN SORUMLU OLUNAN KONULAR:

1) Güzel Ahlak: DİB Seçme Hadislerdeki 43 hadis şerif
2) İlim: İlimle ilgili Kütüb Tis'adaki hadislerin olduğu çalışma (ayetler dahil)
3) Sıdk: Hadislerle İslam "Doğruluk" ve "Aldatma" konuları 
Riyazu's-Salihin'deki bu üç konuyla ilgili bölümler (ayetler dahil)

Ayrıca, "hadislerin korunmasıyla ilgili önemli not" (soru listesiyle beraber)

Önemli
Duyuru:
Derslerin daha verimli geçebilmesi ve derslere hazırlıklı gelinmesinin temini amacıyla 2. vize notunun yarısı her derste konuyla ilgili gerekli hazırlığın (konunun okunması, deftere onar hadisin yazılması ve anahtar kelimelerin karta geçirilmesi) yapılıp yapılmamasına göre verilecektir. Hers derste bunla ilgili öğrenci gerekli tüm hazırlığı yapmışsa bunu beyan ederek listeye işaret koyacaktır. Herhangi bir eksik hazırlık yapılmışsa (mesela anahtar kelimeler için kart hazırlanmamış) işaret konulmayacaktır. Bu şekilde zamanından sonra yapılan çalışmalar kesinlikle puan alamayacak, sadece düzenli yapılan ve tam çalışmalar puan alabilecektir. Defterler daha sonra toplanmayacaktır, haftalık olarak zamanında yapılmayan ödevlerin telafisi olmayacaktır. Dolayısıyla, zaten ileride yapılacak olan çalışma en azından dersten önce zamanında yapılarak dersin verimi öğrenci için de azami seviyeye çıkacaktır. Sayfanın devamında örnek anahtar kelime kartları mevcuttur, tüm duyuruları dikkatle okuyun. Önümüzdeki hafta (5. hafta) 4 ve 5. haftanın hazırlıkları tam yapılmalı ve ona göre her iki haftaya ayrı ayrı işaret konulmalı, eksik çalışmalar için işaret konmamalı. Öğrencinin beyanı esas alınacak. 

ilk 3 hafta geçen dönemin tekrarı: ödev yapılmayacak, sınav için  DİB Seçme Hadisler'den güzel ahlakla ilgili kısım çalışılacak.

4. hafta: Ara Bulmak, Sözün büyüsü, söz sorumluluktur, doğruluk

5. hafta: ilim, ilim ahlakı (Kütübi Tis'adaki İlim ile alakalı hadisleri derleyen çalışma için facebook'taki ilimtalibi sayfasına ulaşabilirsiniz. İlmin yayılması için sayfayı paylaşmayı unutmayın.

KÜTÜBİ TİSADAKİ İLİMLE İLGİLİ HADİSLER için tıklayın.

https://www.facebook.com/%C4%B0lim-Talibi-2292623624360825/

Dersimizin verimli geçmesi, vaktin zayi olmaması, derse hazırlıklı gelen arkadaşlarınızın mağdur olmaması için herkes aşağıdaki hususlara lütfen azami dikkat göstersin:
1) DERSE HAZIRLIKLI GELME
2) DERSE ZAMANINDA GELME
3) DERSTE DİKKAT DAĞITACAK HAREKETLERDE BULUNMAMA VE DERSİ İLGİYLE TAKİP ETME
Bu hususlar dersin başarıya ulaşmasında çok önemli olup yerine gelmemesi halinde de ciddi hak ihlalleri de doğmaktadır. Lütfen hassasiyet gösterelim.

Güzel Ahlakla ilgili 10 hadis 3 grup halinde anahtar kelimeler halinde:

(1. Grup: En faziletli)
1) En hayırlınız 2) İmanı en kamil olanınız 3) Bana en sevimliniz ve kıyamette en yakınınız

(2. Grup Dua)
1) Yaratılış ve ahlak 2) istiaze

(3. Grup Ahirette Mükafat)

1) Mizan 2) Kaim saim 3) Cennet için 2 sebep 4) Cennette 3 köşk 5) Cennette şeffaf köşk

ANAHTAR KELİMELERLE HAZIRLANMIŞ ÖRNEK HADİSLER: Hutbe-i Şamiye'de (1911) geçen müslümanların geri kalmasına yol açan 6 sebep (2-6 arası güzel ahlakla ilgili):
1) Ümitsizlik
2) Toplum hayatında sıdkın kaybolması
3) Toplum hayatında muhabbetin kaybolması
4) Müminleri birbirine bağlayan nurani bağların bilinmemesi 
5) İstibdad, istişarenin olmaması
6) Herkesin gayretini ve enerjisini şahsi amaçlarına yöneltmesi, din ve ümmet için çalışmaması ve fedakarlıkta bulunmaması

HADİSLERİN KORUNMUŞLUĞUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:

HADİSLERİ GÜVENİLMEZ BULANLARI İKNA İÇİN BAZI TEMEL SORULAR için tıklayın.

1Sünnetin dinimizin şekillenmesinde tesiri o kadar büyüktür ki o olmadan dinimizi tam olarak anlamamız ve yaşamamız mümkün olmaz.
2Kuran Kerim'in tefsir ve beyanının hadisler yoluyla olduğunu yine Kuran Kerim söylemektedir (Nahl 44). Daha da ötesi Kuran Kerim'de Peygamber Efendimizin (sav) helal ve haram belirleme yetkisi olduğu bildirilmektedir (Araf 157). 
3Kuran Kerim'in mana yönünden korunmuşluğu sünnetin korunmuşluğuna bağlıdır. Yoksa ayeti kerimelere keyfi yorumlar yapılarak murad-ı ilâhîden farklı manalar yüklenir. 
4Kuran Kerim'deki onlarca ayette geçen Peygamber Efendimize (sav) itaat ve örnek alma emirleri ancak hadislerin korunmasıyla yerine getirilebilir. 

Tamamen Kuran Kerim ve akla dayanan yukarıdaki dört madde hadislerin korunmuşluğunu ayan beyan ortaya koyarken ve bunun ilâhî hikmetin zarurî gereği olduğunu ispat ederken hala hadis kaynaklarının güvenilir olmadığını söyleyen, bu kaynakları itibarsızlaştırmaya çalışan ve hadisler hakkında toptan şüphe uyandıranlara ve bu konuda taassup ve inat gösterenlere asla ve asla itibar edilmemelidir. Görüldüğü gibi, Kuranla yetinelim yahut hadisler korunmamıştır (bunun ne manaya geldiği hususunda bir sonraki paragrafı dikkatlice okuyun) diyenler, aslında açık bir şekilde Kuran Kerim'in kendisi ile ters düşmüş veya bazı ayetlerin şu anda işlevsiz olduğunu dolaylı olarak iddia etmiş olmaktadırlar. Bir hadisinde Peygamberimiz (sav) bid’at sahibine hürmet edenin, İslamiyet’i yıkmaya yardım etmiş olacağını bildirmiştir. Yine ahir zamanda Kuran'la yetinmeye çağıran edep mahrumu insanlara karşı ümmetini kesin bir dille uyarmıştır. Kaderi, şefaati, miracı, mucizeleri, kabir hayatını, Hz. İsa'nın (as) nüzulunu, tüm gaybi ve kudsi hadisleri inkar eden, sünnet-vahiy ilişkisini kabul etmeyen, sahabeyi adil görmeyen, hadisleri toptan zan altında bırakıp devre dışı bıraktıktan sonra Kuran Kerim'i istediği gibi tahrif edecek olan ve hali hazırda eden bu yaklaşıma karşı çok dikkatli olmak gerekmektedir. Müslüman alimlerin sıhhatinde ittifak ettikleri bu konularda ilmî bir gerekçeye dayanmadan "sahih değildir" veya "Kuran'a aykırıdır" diyenlere sorulması gereken soru "ümmetin nasıl olup da bu durumu 14 asırdır fark edemediğidir". Hindistan'ın ingiliz işgalini müteakip 1850'lerde oryantalistlerin tezgahladığı bu sünnet karşıtlığı akımı Hindistan'da yüz yıl geçmeden hadisin hücciyetini tamamen reddetmeye kadar savrulmuş, bambaşka bir namaz uydurulmuş, İslam o kadar tahrif edilmiştir ki Hindistan müslüman alimleri artık bu insanların İslam'dan çıktığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla bu tür iddialara karşı sağlıklı ve doğru bilgiyi doğru kaynaklardan öğrenip çevremizi uyarmamız özellikle günümüzde çok büyük bir mesuliyet halini almıştır. Bu konuda özet bir sunum için tıklayın. Daha detaylı klavuz çalışmalar sitenin Dosyalar ve Sünnet ve Hadis kısmında mevcuttur.

Hadislerin korunmuşluğu tüm hadislerin SAHİH olduğu anlamına gelmez; ancak, hangi hadislerin sahih, hasen, zayıf yada uydurma olduğunun bilindiği, yani sahihle yalanın birbirinden ayırt edildiği anlamına gelir. 

Müslümanlar neden böyle perisan? (Ozan Arif'in şiirini söylerken izlemek için tıklayın) 

DİB Seçme Hadisler kitabından (Dosyalar kısmında mevcut) güzel ahlakla ilgili 44 hadisi çalışın.

http://www.yasarkandemir.com/

Prof. Dr. Hüseyin Çelik Hocamızın Kuran ve Sünnet konulu konferansından önemli notlar:

“Hz. Peygamber'i (s.a.v) aradan kaldırdığımız zaman direkt Kur’an ile baş başa kalıyoruz. İşte o zaman Ayet-i Kerime'nin yorumu noktasında çeşitli farklılıklar, görüş ve söylemler başlıyor. Hz. Peygamber'in Allah'tan (c.c) aldığı vahiyle ayetleri yorumlaması, bunu hayatına tatbik etmesiyle farklı kimselerin Allah'ın ayetlerini farklı farklı yorumlamasının da önüne geçmiş oldu.” 


“Bu din Kur'an ve sünnetten ibarettir. İkisi birlikte korunmuştur. Yani Allah, birini koruyup da birini korumamış olsaydı din korunmuş olmazdı. Mesela, ‘Namaz kılın.’ ayetini koruyup da namazın ne şekilde kılınacağını anlatan hadisler, sünnetler korunmasaydı ‘Namaz kılın.’ ayetini korumanın da bir anlamı olmazdı. ‘Hac yapın.’ ayetini koruyup da haccın ne şekilde yapılacağını anlatan sünnet korunmasaydı bu ayeti korumanın anlamı olmazdı. Yani Kur’an sünnetle korunmuştur. Kur’an'ın korunmuş olması sünnetin de korunmuş olmasını gerektirir. Kur'an iki şekilde korunmuştur. Bir lafz olarak diğeri mana olarak. Allah, lafz olarak korumuş, mana olarak korumuş. Mana olarak da sünnetle korumuş. Kur'an-ı Kerim sadece yazı olarak kalmış olsaydı bozulabilirdi. Ancak Allah Kur’an'ı mana olarak çok net bir şekilde açıklamıştır.”

 


Hadis İlimleri ve Usulü (2018-19 Güz)

Dönem sonu İmtihanı için Okunması Gerekli Yazılar:  (Sitenin Dosyalar kısmında)
Hadislere şüpheci yaklaşımın sakladığı asıl tehlike
Hadisler Hakkında Temel Bilgiler
Günümüz Hadis Tartışmaları ve Hadisçiler 
İlimde ihlas ve toplumsal sorumluluk şuuru

Hadis I (2018-19 Güz)

Her konudan serlevha hadisler arapça ve düzgün tercümesi (kitaptan) yazılıyor. Arapça her satırın altına derste kırık tercüme yapılabilmesi için birer satır boşluk bırakılıp bilinen kelimelerin tercümeleri yapılarak sınıfa geliniyor.

Dönem sonu İmtihanı için Okunması Gerekli Yazılar:  (Sitenin Dosyalar kısmında)
Hadislere şüpheci yaklaşımın sakladığı asıl tehlike
Hadisler Hakkında Temel Bilgiler
İlimde ihlas ve toplumsal sorumluluk şuuru
Kadınlar Hakkında Bir Hadisin Tahlili
Günümüz Hadis Tartışmaları ve Hadisçiler (Bu sene katılan öğrenciler bu klavuzda daha detaylı bilgi bulabilirler)
Hadis III (2018-19 Güz)

Her konudan serlevha hadisler arapça ve düzgün tercümesi (kitaptan) yazılıyor. Arapça her satırın altına derste kırık tercüme yapılabilmesi için birer satır boşluk bırakılıp bilinen kelimelerin tercümeleri yapılarak sınıfa geliniyor.

Dönemin son haftasında işlenecek konular: Yöneten ve Yönetilen, Adalet, Haklara Riayet

Dönem sonu İmtihanı için Okunması Gerekli Yazılar: (Sitenin Dosyalar kısmında)
Hadislere şüpheci yaklaşımın sakladığı asıl tehlike
Hadisler Hakkında Temel Bilgiler
Kari kocanin aile sorumluluklari
Kadınlar Hakkında Bir Hadisin Tahlili
İlimde ihlas ve toplumsal sorumluluk şuuru
İslamda Haya ve İffet
Günümüz Hadis Tartışmaları ve Hadisçiler (Bu sene katılan öğrenciler bu klavuzda daha detaylı bilgi bulabilirler)

HADİSLERLE İSLAM Kitabında Bazı Konularla İlgili Mülahazalar:
1) Aile Huzuru:
Aile Huzurunun temininde hem erkeğe hem kadına eşit derecede sorumluluk düştüğü açıktır. Zaten ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerde her iki cinse yönelik pek çok yönlendirme yapılmıştır. İlgili ayet ve hadislerin önemlileri bir tablo halinde websayfasında mevcuttur. Buna rağmen kitabın ilgili yazısında konunun tamamen tek taraflı ele alındığı, erkeklerin potansiyel suçlu, kadınların da şiddet mağduru olarak takdim edildiği ve aile huzurunun temini için kadınlara yönelik hiçbir hususa değinilmediği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, konunun sağlıklı biçimde anlaşılması ve öğrenilmesi için mutlaka bahsi geçen tablodaki her iki cinse yönelik ayet ve hadisler incelenmelidir.

Bir diğer önemli husus da Nisa 34 ayeti kerimesindeki nüşuz kelimesinin sadakatsizlik olarak tercüme edilmesinden doğan yanlışlıklardır. Nüşuz kelimesi geçimsizlik, baş kaldırma gibi anlamlara gelmekte olup zaten bir sonraki konuda (s170'de) ve Kuran Kerim tercümelerinde bu şekilde tercüme edilmiştir. Ancak sadakatsizlik şeklinde tercüme edildiğinde ayette geçen üç çözüm yolunun ancak bir iffetsizlik, eşini aldatma gibi ileri bir aşamada kullanılabileceği gibi bir sonuca varılmaktadır ki böylece ayete tamamen farklı bir mana yüklenmektedir. Ayrıca bu ayetin belli bir zaman ve topluma hitap ettiği şeklindeki ima da kabul edilemez olup Kuran Kerim kıyamete kadar tüm müslüman toplumlar için geçerliliğini korumaktadır.  

2) Kadın ve Toplum: Kadınların birikimlerini topluma sunmaları, aktif biçimde sosyal hayata katkıda bulunmaları son derece önemlidir. Ancak konu işlenirken üzerinde yeterince durulmayan husus bu aktivitenin dinimizin kabul etmediği tarzda bir erkek-kadın ihtilatı (içiçe bulunması) şeklinde olamayacağıdır. Bir bayanın toplumda aktif olması için illa ki yabancı erkeklerle muhatab olmak zorunda olması gerekmez. Öte yandan, Cenabı Hak kadınları daha narin yaratmış olup feminizim gibi akımların tesiriyle kadını erkekle her bakımdan eşitlemeye çalışmak, sürekli güçlü kadın vurgusu yapmak Peygamber Efendimizin (sav) de "kadını erkeksileştirmek" ifadesiyle hoş karşılamadığı, kadınlara faydadan ziyade zarar veren bir yaklaşımdır. Her cinsin kendine göre üstünlükleri, hususiyetleri vardır. Bir diğer husus, kadınların mescide gelebilmeleriyle beraber namazlarını evlerinde kılmalarının daha faziletli olacağı şeklindeki nebevi nasihata yer verilmemesidir. Halbuki herhangi bir konuda ilgili tüm ayet ve hadisler kesinlikle hiçbir çekince taşımadan ortaya konmalı ve hiçbir önyargı taşımadan bütüncül olarak incelenmelidir. Yine kadınların siyasi faaliyeti hakkındaki değerlendirmelerde zorlama yorumlar dikkat çekmektedir. Son olarak, bazı sahabi hanımların çarşı denetimlerini yaptıkları yönündeki haberlerle ilgili İslam alimlerinin Kuran ve sahih sünnet ışığında değerlendirmelerine baktığımızda bu bayanların, bu görevi yapabilecek başka erkek sahabiler varken çarşıdaki yabancı erkeklerle muhatab olmaları dinen doğru olmadığından eğer bu haberler sahihse çarşıdaki kadınlarla muhatab oldukları şeklinde anlaşılmalıdır.